Τα κριτήρια που θα ισχύουν έχουν ίση βαρύτητα σε προυπηρεσία και ακαδημαικούς τίτλους  ως εξής:

Ακαδημαϊκά Προσόντα

  • -Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
  • -Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
  • -Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: επτά (7) μονάδες
  • -Δεύτερο πτυχίο: δεκαέξι (16) μονάδες
  • -Ο βαθμός του πτυχίου έως είκοσι μία (21) μονάδες και ως εξής: για πτυχία με χαρακτηρισμό «Καλώς» επτά (7) μονάδες, με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» δεκατέσσερις (14) μονάδες και με χαρακτηρισμό «Άριστα» είκοσι μία (21) μονάδες.
  • -Γνώση μιας (1) ξένης γλώσσας:
  • Άριστη γνώση: οχτώ (8) μονάδες.
  • Πολύ καλή γνώση: έξι  (6 μονάδες).
  • Καλή γνώση: τέσσερις (4)μονάδες.

Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από τα ακαδημαϊκά προσόντα είναι 120 μονάδες.

Εκπαιδευτικά προσόντα

Μια (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και μέχρι τους 120 μήνες, εκατόν είκοσι (120) μονάδες. Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 120 μονάδες.

Κοινωνικά κριτήρια

Αριθμός τέκνων

Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή τέκνου

ethnos.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Ειδικά για την πιστοποίηση πάνω σε γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Μπορείτε άμεσα να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων και εξετάσεις κάθε εβδομάδα μόνο από την Υδρόγειο ώστε να είστε έγκαιρα προετοιμασμένοι.Ενημερωθείτε και δηλώστε συμμετοχή για το 

Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στα ειδικά ταχύρυθμα τμήματα για την απόκτηση της πιστοποίησης εδώ