Πιστοποίηση Αγγλικών (ECCE)

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο B2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR) και απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Η εξέταση για το ECCE είναι γραπτή και προφορική και αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα (4) μέρη:

  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) (διάρκεια: 30 λεπτά)
  • Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) (διάρκεια: 90λεπτά)
  • Έκθεση (Writing) (διάρκεια: 30λεπτά)
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) (διάρκεια: έως 15λεπτά)

Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.


Πιστοποίηση Αγγλικών

(ECPE)

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο C2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFRκαι απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο C2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Οι κάτοχοι του ECPE μπορούν να αποκτήσουν Επάρκεια Προσόντων Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η εξέταση για το ECCE είναι γραπτή και προφορική και αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα (4) μέρη:

  • Έκθεση (Writing) (διάρκεια: 30 λεπτά)
  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) (διάρκεια: 35-40 λεπτά)
  • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) (διάρκεια: 75 λεπτά)
  • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) (διάρκεια: έως 45λεπτά)

Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.