Η γνώση της αγγλικής γλώσσας χαρακτηρίζεται ανά επίπεδο

 1. μέτρια (επίπεδο Β1)
 2. καλή (επίπεδο Β2)
 3. πολύ καλή (επίπεδο C1)
 4. ως άριστη (επίπεδο C2)

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πιστοποιητικά, μπορείτε να επιλέξετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει:

Πιστοποίηση Αγγλικών (FCE)

Το Cambridge English: First for Schools αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν:

 • να αρχίσουν να εργάζονται σε αγγλόφωνο περιβάλλον
 • να σπουδάσουν σε μέσο-ανώτερο επίπεδο, όπως τα μαθήματα foundation ή pathway

Η εξέταση για το FCE είναι γραπτή και προφορική και πιο συγκεκριμένα αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) (διάρκεια: 60λεπτά)
 • Έκθεση (Writing) (διάρκεια: 1 ώρα και 20 λεπτά)
 • Γραμματική (Use of English) (διάρκεια: 45 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) (διάρκεια: 40λεπτά)
 • Προφορική εξέταση (Speaking) (διάρκεια: 14 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων)

Για να αποκτήσουν το FCE οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε (5) μέρη της εξέτασης.

Πιστοποίηση Αγγλικών (ECCE)

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο B2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR) και απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Η εξέταση για το ECCE είναι γραπτή και προφορική και αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα (4) μέρη:

 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) (διάρκεια: 30 λεπτά)
 • Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR) (διάρκεια: 90λεπτά)
 • Έκθεση (Writing) (διάρκεια: 30λεπτά)
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) (διάρκεια: έως 15λεπτά)

Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.


Certificate of Proficiency in English (CPE)

Το Cambridge English: Proficiency, γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Το Cambridge English: Proficiency απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και επιθυμούν:

 • να μελετούν απαιτητικά αντικείμενα υψηλού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
 • να εμπλέκονται ενεργητικά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια
 • να ηγούνται περίπλοκων και απαιτητικών ερευνών
 • να διαπραγματεύονται και να πείθουν με αποτελεσματικότητα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο

Το Cambridge English: Proficiency είναι αποδεκτό από χιλιάδες οργανισμούς, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο ως αξιόπιστο, ακριβές και αμερόληπτο τεστ δεξιοτήτων στην Αγγλική.

Ο υποψήφιος για το CPE θα εξεταστεί γραπτά και προφορικά. Συγκεκριμένα η εξέταση αποτελείται από πέντε (5) μέρη:

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση της Αγγλικής (Use of English) (διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά)
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) (διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά)
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) (διάρκεια: 40λεπτά)
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) (διάρκεια: 16 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων)


Πιστοποίηση Αγγλικών Proficiency (ECPE)

Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο C2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFRκαι απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan).

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο C2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Οι κάτοχοι του ECPE μπορούν να αποκτήσουν Επάρκεια Προσόντων Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η εξέταση για το ECCE είναι γραπτή και προφορική και αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα (4) μέρη:

 • Έκθεση (Writing) (διάρκεια: 30 λεπτά)
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) (διάρκεια: 35-40 λεπτά)
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) (διάρκεια: 75 λεπτά)
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) (διάρκεια: έως 45λεπτά)

Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.