Ένα μοναδικό πρόγραμμα για παιδιά που θέλουν να εμβαθύνουν στις τεχνολογίες της πληροφορικής. 

Τα παιδιά θα γνωρίσουν, θα δουλέψουν και θα πειραματιστούν με τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα από σύγχρονες εταιρίες και επαγγελματίες της πληροφορικής. 

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι η εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία αλλά η ευρεία αντίληψη και κατανόηση των σημερινών τεχνολογιών πληροφορικής.

Συνοπτικά τα παιδιά θα ασχοληθούν με:

  • Ανοιχτές Τεχνολογίες προγραμματισμού υπολογιστών(Python, Java, App Inventor, HTML5/JS/PHP) και συσκευών (Raspberry Pi, Arduino, MindStorms)
  • Θα προγραμματίσουμε τα LEGO MindStorms EV3 με MicroPython
  • Σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας με Raspbian και συνεργασίας σε #Slack. 
  • Θα δούμε πως διαχειριζόμαστε ανοιχτά λειτουργικά συστήματα (Unix ) 
  • Θα προγραμματίσουμε ιστοσελίδες με τεχνολογίες Web και θα διασυνδέσουμε συσκευές με Python και Android IoT για το "διαδίκτυο των πραγμάτων" (Internet Of Things). Θα γνωρίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. 
  • Θα δούμε τι είναι και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε APIs και βιβλιοθήκες προγραμματισμού. 
  • Θα κάνουμε διαμοιρασμό κώδικα στο Github με χρήση του Git. 
Η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια δεξιότητα του 21ου αιώνα που επιτρέπει στα παιδιά να είναι δημιουργοί και όχι μόνο καταναλωτές της τεχνολογίας. Η έμφαση που δίδεται στην επίλυση προβλημάτων εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους, οδηγώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς του εργατικού δυναμικού. - Google